Keď škola nevolá… (manuál domaškoláka)

Niekto cíti volanie systému, niekto divočiny:) A na niekoho „volá“ domáce vzdelávanie, a nie škola… Učiť doma sa môže každý, ale to neznamená, že je pre všetkých. Naopak.

Rozhodujúca pre úspech je silná vnútorná motivácia. Presvedčenie. Predovšetkým rodiča – dieťa sa pridá, pokiaľ je to možnosť, ktorá všetkým doma – a teda aj jemu – prináša dobré veci (a to zvyčajne robí:)… Čím viac sa domáce vzdelávanie (inak známe aj ako homeschooling) stáva skutočnou potrebou, tým väčšie má opodstatnenie a môže lepšie fungovať. A, samozrejme, dôležité sú vhodné podmienky – nastavenie v rámci rodiny i riešenie zamestnania – napríklad flexibilnou prácou, domácou „kanceláriou“ alebo možnosťou vzdať sa jedného príjmu…

Ak by bol dôvodom módny trend alebo len snaha odlíšiť sa, šance na dlhodobú udržateľnosť sa dosť znižujú.

Pretože to nie je vždy ľahké. Ale netreba sa toho ani báť.

Len málo ľudí vie, že zákon niečo také ako domáce učenie umožňuje (Školský zákon č, 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, §24 – individuálne vzdelávanie).

Prečo sa niektorí rodičia rozhodnú učiť svoje deti doma:

 • zdravotný stav dieťaťa
 • dieťa začalo navštevovať klasickú školu, ale nefungovalo to (prospievanie, vzťahy, šikanovanie…)
 • dieťa s rôznymi „dys“ diagnózami resp. dieťa, ktoré si vyžaduje iný ako bežný prístup (mimochodom, iný ako bežný prístup by patril asi každému žiakovi…)
 • dieťa nechce ísť do školy (zlé skúsenosti z kolektívu a pod.)
 • životný štýl rodiny (časté cestovanie, viacdetná rodina – mamina na materskej s mladším súrodencom, slobodné povolania, vznik komunít… a pod.)
 • rodič sa vnútorne nedokáže stotožniť s prístupom a dôsledkami klasického školského systému…

Vzdelávať sa v domácom prostredí znamená prevziať zodpovednosť za spôsob, obsah aj formu edukácie. Je to veľká príležitosť „ušiť“ dieťaťu vzdelanie doslova na mieru.

A mať ideálneho učiteľa:) – niekoho, kto dieťa dokonale pozná, má s ním snáď ten najlepší možný vzťah a záleží mu na ňom… Rodiča.

Druhou možnosťou – predovšetkým vo väčších mestách – je vytvoriť skupinku domácich vzdelávačov, ktorá funguje pod kmeňovou základnou školou – vtedy môžu mať deti aj „ozajstného“ pedagóga.

V každom prípade však ide o učenie neoddeliteľné od života. A pre život.

Existujú rodiny alebo skupiny, v ktorých to prebieha tak, že napríklad od 9. do 12. hodiny majú „školu“ – čiže idú klasickým školským spôsobom, len s tým rozdielom, že sú doma alebo v nejakom komunitnom prostredí. Opačným pólom je intuitívne nedirektívne nastavenie, ktoré smeruje až k „unschoolingu“ – kedy tým, kto riadi vzdelávanie je len samotné dieťa. A potom sú rodičia, ktorí nemajú nejaký striktne vymedzený štýl a svojím deťom síce ponechávajú istú slobodu učenia, ale pred skúškovým obdobím nabiehajú na intenzívnejšie štúdium potrebným predmetov (to sme my:)…

Aj domaškoláci sa môžu zahrať na školu – kým je to len hra, tak ich to baví…:)

Kľúčové slová domáceho vzdelávania:

 • kmeňová škola
 • garant
 • preskúšanie
 • študijný plán
 • portfólio

Kmeňová škola

Každé dieťa, ktorá sa bude vzdelávať doma, by mali rodičia prihlásiť na základnú školu, ktorá bude jeho tzv. kmeňovou školou. Môže to byť akákoľvek „zédeška“, ale v praxi sa viac osvedčili školy, ktoré sú tomu spôsobu učenia naklonené a dokonca prijímajú žiakov na domáce vzdelávanie. Sú roztrúsené v rámci celého Slovenska a nie je nevyhnutné, aby to bolo v mieste bydliska dieťaťa. Sú medzi nimi súkromné i štátne školy. Niektoré súkromné zariadenia vyberajú za administratívu mesačné poplatky.

S kmeňovou školou môžete mať čisto formálny vzťah – ale ak vám nie je prekážkou veľká vzdialenosť odporúčam nájsť spôsob, ako ho urobiť viac ľudským. My sa napríklad snažíme udržiavať kontakt s „triednou učiteľkou“ – ak prejavíte úprimný záujem, určite sa nájde priestor na nejakú formu „spojenia“ i mimo preskúšania… Je to okrem iného dobré tiež preto, že dieťa bude učiteľa, ktorý ho má skúšať poznať a pravdepodobne bude potom pociťovať aj menší stres z testovania

Zoznam škôl podporujúcich homeschooling nájdete napríklad tu: https://www.domacaskola.sk/kontakt/skoly/

Garant

Je to trochu strašidelné slovo, pod ktorým si väčšina učiteľov disponujúca diplomom pre 1.-4. ročník asi predstaví predovšetkým zodpovednosť. Skutočnosť je často taká, že garant sa do procesu domáceho učenia môže, ale vôbec nemusí zapájať. Jeho úlohou je len oficiálne zastrešiť vzdelávanie po kvalifikačnej stránke, aby sa naplnila litera zákona – v praxi však nemá žiadne povinnosti, tj. zvyčajne je to len formalita.

Preskúšanie

Domaškolák chodí do svojej kmeňovej školy dvakrát do roka na preskúšanie – vždy na pol roka a na konci školského roka. Deje sa to formou komisionálnych skúšok. Škola v predstihu posiela okruh učiva a väčšinou aj vzorové testy. Všetky skúšky prebiehajú zvyčajne v jeden deň – písomnou a/alebo ústnou formou. „Výchovy“ (výtvarná, hudobná…) sa riešia odovzdaním prác. Niektoré školy berú do úvahy aj projekty, portfólio a rôzne iné formy realizácie štúdia…

Z testu z 1. ročníka – zdokumentované ako milá spomienka…:)

Študijný plán – individuálny vzdelávací program

Individuálny vzdelávací program (IVP) je dokument, ktorý vypracúva rodič (v spolupráci s garantom) a tvorí nevyhnutnú prílohu podkladov potrebných k domácemu učeniu. Je to opäť predovšetkým formalita – obsahuje napríklad informácie o priestorovom a materiálno-technickom zabezpečení, o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia dieťaťa, modifikácii učebného plánu, aplikácii špeciálnych vzdelávacích postupov a metód, o socializácii domaškoláka a špecifikách hodnotenia a organizácie vyučovania… (Vzorový dokument IVP si môžete stiahnuť v článku nižšie.)

Portfólio

Dieťa, ktoré sa vzdeláva doma si môže vytvárať svoje portfólio – je to súbor prác, projektov alebo fotodokumentácia z priebehu vzdelávania. Niektoré kmeňové školy berú portfólio do úvahy ako súčasť preskúšania. Okrem iného je to i akýsi „pamätníček“ – niečo, čo vám zostane ako spomienka a k čomu sa môžete vrátiť v čase…

Ukážka z nášho portfólia (1. polrok 2. ročníka)…

Doklady potrebné pre domáce vzdelávanie:

 1. žiadosť o prijatie (tlačivo poskytne škola)
 2. žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania – podľa zákona č. 245/2008 Z.z., §24, odsek 2 (tlačivo poskytne škola)
 3. doklad o splnení kvalifikačného predpokladu pedagóga – učiteľstvo I. stupňa ZŠ (kópia diplomu garanta)
 4. individuálny vzdelávací program (IVP) – vzorový IVP si môžete stiahnuť nižšie
 5. popis materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia (môže byť súčasťou IVP)
 6. zoznam učebníc a učebných textov (vypracuje rodič)

Vzorový IVP pre svoju potrebu si môžete stiahnuť tu: IVP vzor

Poznámka: IVP si upravte podľa potreby – modrou farbou sú v dokumente zvýraznené časti, ktoré je vhodné doplniť, zmeniť, nahradiť…

Učebnice, ktorými sme sa riadili v 1. ročníku. Začínali sme dvoma spôsobmi písania – klasickým „krasopisom“ (Písanie v 1. ročníku – 5 dielna sada) a tiež Comenia Script (Viem písať na cestách – diel 1 a 2). V matematike sme sa rozhodli pre Hejného metódu – vedie deti k bádaniu a logickému mysleniu, moja dcéra ju milovala… Všetky učebnice sme kupovali cez internet – okrem písania (kníhkupectvo) a písanky pre Comenia Script (konferencia od Indície k Hejného matematike).

Zoznam odporúčaných učebníc a literatúry vám poskytne kmeňová škola, ale nemusí to tak byť. V niektorých prípadoch vám môžu knihy dokonca požičať.

Používať rovnaké učebnice ako kmeňová škola môže byť výhodné ohľadom skúšok (jednotnosť informácií) a tiež pre možnosť lepšej konzultácie preberaného učiva.

Nie je však nutné, aby ste išli „predpisovo“ – môžete si vybrať učebné materiály podľa toho, ako vám pocitovo vyhovujú… Alebo dokonca, nemusíte mať žiadne.

Nám sa osvedčilo učebnice mať – ale nie ako „zákon“. Sú dobrým vodítkom, ktoré ukazuje, čo je vhodné prebrať a čo sa v danom ročníku od dieťaťa vyžaduje.

Učebnice, ktoré sme používali v 2. ročníku. Slovenský jazyk Nezábudka sme využili asi najviac. Od Comenia Script sme postupne upustili – písané písmo nám lepšie vyhovuje a vidím v ňom aj väčší prínos. Prvouky sa mi pozdávali obidve – z každej sme si vybrali, čo nám viac sedelo. Prírodoveda pre 2. ročník išla do hĺbky (naša kmeňová škola ju napríklad nepoužívala), hoci sme ju neprešli celú (2. diel nám zostáva do ďalšieho ročníka), bolo tam viacero zaujímavých vecí… Matematiku sme nestihli prebrať celú, zostane nám aj na prázdniny:). Hoci naša kmeňová škola ide podľa klasickej matematiky, dcéra zatiaľ na testoch nemala žiadny problém – jediné, čo sme sa potrebovali doučiť bola geometria, v ostatnom sme napred…

Dôležité dátumy

Na rozhodnutie stať sa domaškolákom máte čas zvyčajne do leta. Základná škola potrebuje mať všetky podklady v poriadku do 15. septembra daného roku – to by už však bol šibeničný termín, preto je vhodné s nimi komunikovať oveľa skôr.

Ak už máte zvolenú svoju budúcu školu, je dobré jej vedenie osloviť najneskôr do augusta.

Pokiaľ už sú všetky formality za vami, potrebujete ešte jednu vec.

Prvé, čo musí rodič domaškoláka urobiť, je zložiť si ružové okuliare. Postupne prejsť vlastným vývojom a nájsť si svoju cestu…

Čakať, že sa dieťa začne učiť doma tak isto ako v škole – a s príchodom 1. septembra, je nereálne. Je prospešné pre obe strany zamerať sa viac na proces ako na výsledok a dieťa viesť s perspektívou.

Takisto môže pomôcť, ak podporíte to, čo dieťa prirodzene baví a k tomu budete pridávať ostatné spôsobom, ktorý vám je blízky – môže to byť hra, pokusy, výlety, čítanie kníh či zaujímavých článkov zo života, ale i spoločné varenie alebo pečenie…

Väčšina domaškolákov sa vzdeláva kontinuálne – víkendy ani prázdniny sa neberú do úvahy:).

Výhody domáceho učenia:

 • lepšia organizácia času
 • viac slobody
 • vzdelávanie na mieru
 • odpadá stres z ranného vstávania, domácich úloh, rodičovského…
 • väčší priestor na krúžky a záujmové aktivity (napr. viac hudobného vzdelania, športu…)

Možné nevýhody homeschoolingu:

 • socializácia (asi len v ojedinelých prípadoch)
 • finančná náročnosť – možné obmedzenie príjmu jedného z rodičov, nákup učebníc a pomôcok z vlastných zdrojov
 • časová náročnosť – dieťa neodkladáte „do zariadenia“, jeden rodič je neustále k dispozícii
 • ak je učiteľom rodič, vyššie nároky na neho – orientovať sa v učive, viesť dieťa a súčasne riadiť domácnosť a prípadne i svoju prácu…
 • istá forma manažérskych zručností a schopnosť pracovať/učiť sa, aj keď sa „nemusí“ – resp. tak, aby boli dosiahnuté žiaduce výsledky
 • „vytŕčanie“ z toho, čo je bežné – ale nemusí to byť vôbec prekážkou
 • rozpory v rámci širšej rodiny – môže sa stať, že starí rodičia a pod. sa viac stotožňujú s klasickým systémom (my máme šťastie na pokrokové babky:)

Stránka z portfólia v druhom polroku (2. polrok II. ročníka)…

Oprava k obrázku: Dodatočne sme zistili, že motýlik vyššie je spriadač ostružinový (Arctia villica).

 

Strašiak menom socializácia

Určite sa nájdu aj odporcovia domáceho učenia. Ak niekomu poviete, že sa učíte doma, najčastejšou „výtkou“ je, že dieťa nie je v kolektíve. Inak bývajú reakcie viac než pozitívne:)

Toto si potrebuje vyriešiť každý sám za seba, v rámci svojej rodiny. Všeobecne si však dovolím tvrdiť, že ak sa aj nájde človek, ktorý kritizuje domáce vzdelávanie je to najskôr ten, kto je produktom klasického školského systémuhomeschooling nezažil

Ak máte detí viac, riešenie socializácie je asi bezpredmetné. Ak nie – možnosti sú rôzne krúžky (umelecká škola, centrum voľného času, športové kluby…), parky a ihriská, širšia rodina a známi, zapojenie sa do komunity domaškolákov…

Z môjho pohľadu môže dieťa učením doma okrem iného získať (môžete, ale nemusíte súhlasiť:):

 • schopnosť riadiť samého seba (je to postupný proces:)
 • ísť viac do hĺbky (nezastaví ho odpoveď, že sa to bude preberať vo vyššom ročníku)
 • radosť z objavovania a učenia
 • učenie sa v súlade s vývojovými fázami tj. vtedy, keď ho to baví – deti sa napríklad môžu prirodzene zaujímať o násobilku alebo o iné „náročnejšie témy“ už v nižšom ročníku a pod.
 • vyššia zodpovednosť a samostatnosť
 • väčšia zmysluplnosť a prepájanie s praxou
 • kontakt so sebou (napojenie na svoje vnútro)
 • kvalitné vzťahy
 • často vyššia empatia a silnejšie sociálne a eko cítenie…

Kde môžete nájsť ďalšie informácie – o domácom učení aj o komunitách domaškolákov:

 • http://www.domacaskola.sk/
 • FB skupina: Domace a komunitne vzdelavanie alebo homeschooling & unschooling

Môžete sa tiež stať členom občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku.

 

Edit: Aktuálne informácie k zmenám v školskom zákone od 1. januára 2022 nájdete v článku na stránke Domáceho vzdelávania na Slovensku.

 

POZNÁMKA: Informácie uvedené v článku sú z praxe. Svoju dcéru učím doma druhý rok, čaká nás tretí ročník. Prešli sme si zaujímavým vývojom – po 1. ročníku som uvažovala, že pôjde do školy a niekedy v 2. ročníku tiež:) Ale naozaj som to urobiť nechcela. Boli to krátkodobé krízy, ktoré sú prirodzené a posunuli nás zas o niečo ďalej. Od začiatku je tento spôsob vzdelávania našou jednoznačnou voľbou – je to niečo, čo vnútorne cítime ako správne. Preto na pomyslenej miske váh u nás vedie učenie doma a to z viacerých dôvodov. Možno sa to neskôr zmení a dcéra sa jedného dňa vypýta do školy sama – vtedy budem vedieť, že to asi tak potrebuje, ale zatiaľ tam ísť netúži…

Nech vám je učenie radosťou – nech už sa deje kdekoľvek:)

 

Natália Sollárová
Som kreatívna žena mnohých záujmov i skúseností. Dnes to všetko prepájam a inšpirujem k životu, v ktorom rodič nie je obeťou, ale uvedomelým aktívnym človekom, ktorý vie, aký je jeho cieľ a kráča za ním spôsobom rešpektujúcim seba i dieťa. Mám prax poradkyne pri dojčení, lektorky viazania bábätiek do šatky, učiteľky v Montessori škôlke i lektorky v Montessori centre, niekoľkoročnom domácom vzdelávaní svojho dieťaťa (homeschoolingu) i redaktorky v novinách... Môj príbeh nájdete tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *